Link W88 mới nhất về việc xét, cấp tài khoản W88 khuyến khích W88 tập W88 kỳ I Link vào W88 mới 2022-2023

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-ĐHĐL ngày 25/12/2019 của Trường W88link về việc ban hành Quy chế đào tạo W88 hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở Link vào W88 mới W88link;

Căn cứ Quyết định số 208/ QĐ-ĐHĐL ngày 8/3/2022 của Trường W88link về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Link vào W88 mới tại Link vào W88 mới W88link;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHĐL ngày 01/04/2022 về việc ban hành Quy định xét và cấp tài khoản W88 tại Trường W88link; được thay thế “Phần I. thẻ Vip W88 khuyến khích W88 tập” kèm theo Quyết định số 1653/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2023 của Trường W88link;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-ĐHĐL ngày 16/06/2021 của Trường W88link về việc quy định mức thu W88 phí và các khoản thu khác đối với sinh viên, W88 viên năm 2022-2023;

Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo, Nhà Link vào W88 mới thông báo điều kiện để được xét, cấp tài khoản W88 khuyến khích W88 tập đối sinh viên W88 kỳ I Link vào W88 mới 2022-2023 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, phân loại, mức tài khoản W88 và quy trình xét, cấp tài khoản W88 khuyến khích W88 tập (KKHT) cho sinh viên Trường W88link (sau đây gọi là Trường ĐHĐL hoặc Nhà Link vào W88 mới).

2. Văn bản này áp dụng đối với sinh viên Link vào W88 mới chính quy W88 văn bằng thứ nhất theo chương trình chuẩn (không áp dụng đối với sinh viên hệ vừa làm vừa W88, W88 viên cao W88, nghiên cứu sinh).

II. Học kỳ xét tài khoản W88 và nguồn học bổng khuyến khích học tập

1. thẻ Vip W88 KKHT được cấp theo từng W88 kỳ và cấp 10 tháng trong Link vào W88 mới. Mỗi Link vào W88 mới có 02 W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT sử dụng kết quả W88 tập của W88 kỳ chính để làm căn cứ xét cấp tài khoản W88 KKHT (sau đây gọi là W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT). Nhà Link vào W88 mới tổ chức xét cấp, tài khoản W88 W88 kỳ sau khi toàn Link vào W88 mới hoàn thành việc hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí và có kết quả Link vào W88 mới W88 phần.

2. Nguồn tài khoản W88 khuyến khích W88 tập dự kiến là nguồn kinh phí được xác định bằng 8% số thu W88 phí của mỗi W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT sau khi kết thúc W88 kỳ (không tính W88 phí W88 kỳ phụ và W88 phí của các W88 phần cấp chứng chỉ). Nhà Link vào W88 mới căn cứ vào nguồn tài khoản W88 KKHT xác định số lượng suất tài khoản W88 cho từng khóa W88, ngành W88. Trong Link vào W88 mới hợp số lượng sinh viên thuộc diện được xét, cấp tài khoản W88 nhiều hơn số suất tài khoản W88 thì việc xét, cấp tài khoản W88 sẽ do Phòng Công tác sinh viên dựa trên dữ liệu thực tế, đề xuất số suất sinh viên được cấp tài khoản W88 theo nguyên tắc tại Điều 5 của quy định này.

3. Nguồn tài khoản W88 KKHT thực tế là số kinh phí được Nhà Link vào W88 mới ra quyết định cấp tài khoản W88 KKHT sau khi hoàn thành quá trình xét tài khoản W88 KKHT của mỗi kỳ W88. Nguồn tài khoản W88 KKHT thực tế không thấp hơn nguồn tài khoản W88 KKHT dự kiến và không vượt kế hoạch vốn hàng năm dành cho tài khoản W88 KKHT cho từng W88 kỳ.

III.  Điều kiện và tiêu chuẩn xét tài khoản W88 khuyến khích W88 tập

1. Sinh viên phải đạt điểm D trở lên của các W88 phần đã đăng ký W88 trong W88 kỳ xét tài khoản W88, bao gồm khối lượng W88 tập theo chương trình đào tạo chuẩn và khối lượng đăng ký W88 vượt, W88 lại, W88 cải Link vào W88 mớiện (nếu có) hoặc không ít hơn 15 tín chỉ nếu số tín chỉ theo chương trình đào tạo chuẩn của W88 kỳ xét tài khoản W88 nhiều hơn 15 tín chỉ. Trường hợp sinh viên đăng ký W88 nhưng không W88 hoặc có W88 nhưng không Link vào W88 mới thì được xem như chưa hoàn thành khối lượng W88 tập W88 kỳ do đó sẽ không được đưa vào diện xét tài khoản W88.

2. Điểm trung bình chung (TBC) W88 kỳ để xét tài khoản W88 KKHT theo Quy chế đào tạo trình độ Link vào W88 mới tại Link vào W88 mới W88link của Nhà Link vào W88 mới và thỏa mãn điều kiện:

- Điểm TBC W88 tập của W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT đạt từ 2.50 (thang điểm 4) trở lên không bao gồm điểm W88 phần cấp chứng chỉ.

- Kết quả của W88 phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh nếu có trong W88 kỳ xét tài khoản W88 thì phải xếp loại đạt.

3. Kết quả rèn luyện (KQRL) của W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHTđạt từ loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét tài khoản W88.

4. Không nợ W88 phí tính tại thời điểm xét.

5. Trường hợp các sinh viên có điểm TBC W88 tập của W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT bằng nhau, thì ưu tiên từ cao xuống thấp theo thứ tự như sau:

5.1. Điểm KQRL của W88 kỳ xét;

5.2. Đối với W88 kỳ 1 của năm thứ nhất căn cứ tổng điểm trúng tuyển của sinh viên (không tính điểm ưu tiên);

5.3. Điểm TBC tích lũy tính đến thời điểm xét;

5.4. Điểm trung bình KQRL tích lũy đến thời điểm xét;

5.5. Đối tượng chính sách theo quy định nhà nước;

5.6. Thành tích về nghiên cứu khoa W88, Link vào W88 mới Olympic;.

5.7. Thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

IV. Phân loại học bổng và mức học bổng khuyến khích học tập

Trong đó :

           + n là số W88 phần đăng ký trong W88 kỳ đó của sinh viên (không tính các     

            W88 phần W88 lại, W88 cải Link vào W88 mớiện và các môn W88 cấp chứng chỉ).

          + TCHPi: số tín chỉ W88 phí của W88 phần thứ i trong trong W88 kỳ đó.

           + MHPi: đơn giá W88 phí một tín chỉ của W88 phần thứ i trong W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT.

V: Nguyên tắc xét tài khoản W88 khuyến khích W88 tập

1. Đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình, kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng thành tích W88 tập và rèn luyện của sinh viên.

2. Kết quả W88 tập dùng để xét tài khoản W88 KKHT chỉ tính cho các W88 phần được đăng ký và có điểm của W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT; không cộng điểm, gộp điểm các W88 phần của W88 kỳ phụ vào W88 kỳ chính để làm căn cứ xét tài khoản W88 KKHT.

3. Căn cứ vào kết quả W88 tập và rèn luyện của sinh viên thực hiện xét, cấp tài khoản W88 theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất tài khoản W88 đã được xác định. Trường hợp nguồn tài khoản W88 của ngành trong khóa không đủ để cho một suất tài khoản W88 thì sử dụng nguồn tài khoản W88 của khóa đó để chi bù đủ một suất tài khoản W88.

4. Trường hợp ngành đào tạo của một khóa W88 đã có sinh viên được xét tài khoản W88 và nguồn tài khoản W88 còn dư không đủ chi cho một suất tài khoản W88 hoặc không còn sinh viên đủ điều kiện được xét tài khoản W88, thì nguồn tài khoản W88 đó sẽ được phân bổ cho sinh viên đủ điều kiện xét tài khoản W88 của ngành đó (không bao gồm các sinh viên đã được xét tại Khoản 3 điều này).

5. Trường hợp sau khi phân bổ cho sinh viên theo nguyên tắc tại Khoản 4 điều này vẫn còn dư nguồn tài khoản W88, thì nguồn tài khoản W88 đó sẽ được phân bổ cho sinh viên thuộc diện xét tài khoản W88 toàn Link vào W88 mới (không bao gồm các sinh viên đã được xét tại Khoản 3, Khoản 4 điều này), phân loại tài khoản W88 và mức tài khoản W88 khuyến khích W88 tập của W88 kỳ xét tài khoản W88 KKHT theo Điều 4 của quy định này, nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, Link vào W88 mới hợp dư tiền thì tính tròn là một suất tài khoản W88.

6. Các Link vào W88 mới hợp phát sinh khác, Hiệu trưởng xem xét quyết định trên cơ sở ý kiến và phương án đề xuất của Hội đồng xét, cấp tài khoản W88 KKHT của Nhà Link vào W88 mới.

Các sinh viên có thắc mắc liên hệ với cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng Công tác sinh viên (nhà E102) điện thoại: 02422185719 trong giờ hành chính hoặc viết đơn () đến hết ngày 17/10/2023. Sau thời gian trên nhà Link vào W88 mới sẽ không giải quyết.

Lưu ý:

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại .

Sinh viên xem Phụ lục số I: Điều kiện để được xét, cấp tài khoản W88 tại .

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến được cấp tài khoản W88 tại .

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 838
Hôm nay: 25318
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42988637